شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« زن سالاری در ايرانِ قديم!!! | Main | ... »

July 17, 2004 11:51 AM
جبر يا اختيار؟

مسأله‌ای که چند وقتی ذهنم رو به خودش مشغول کرده ، " ارتدادِ "


چرا با اينکه خداوند در قرآن فرمودند: "لا اِکْراهَ فِی‌‌‌‌‌‌‌‌الدّين..." ولی مسأله‌ی ارتداد گذاشته شده؟ مگه ما در انتخابِ دين آزاد نيستيم؟ البته اين مسأله در دينِ مسيح هم وجود داره.يکی از دوستان می گفتند: بيشترِ دينها اين حکم رو دارن.ولی من نمی تونم هضمش کنم.
نظرها:

ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?