شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« پ.ن | Main | بازيگری و نوازندگی »

September 6, 2004 10:20 PM
غريو


در لطافتی فرو رفته ام، که همه، همه، آرزويش را دارند.اما وجود بی ارزش من پر از عصیان و ویرانگی ست،می دانم که به بیراهه می رود.نگرانم.
نظرها:

AUTHOR: سهیل
EMAIL: soheil_b_gh63@yahoo.com
IP: 0.0.0.0
URL: http://www.


Posted by: سهیل on July 6, 2005 08:28 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?