شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« از خواسته های درونی و | Main | در عمق آئينه ها »

September 11, 2004 02:36 AM
ناگفته ها...

صداقت چشمانش،


مصلوبم می کند؛


بر بلندای مژگانش.
نظرها:

سلام ای دوستِ سه‌تار بر دست! :) واژگان و جمله‌هايت، زيبا بودند و، البته آشنا. راستی را، نمی‌دانم چرا تا امروز بلاگت را نخوانده بودم...


Posted by: ابوالفضل on September 12, 2004 03:53 AM


يادم رفت بگويم؛ برای یکی از يادداشت‌هايم که گفته بودی پيامت نرسيده، برعکس، از تو دو کامنت دارم! هر کدام را خواستی انتخاب کن تا پاک کنم. چشم‌درراهم.


Posted by: ابوالفضل on September 12, 2004 03:56 AM


باشد تا رستاخيز کنی از منتهای قلبش :)


Posted by: شقایق on September 13, 2004 02:18 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?