شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ناگفته ها... | Main | در خيابان های بی قواره ی شهر... »

September 13, 2004 04:44 PM
در عمق آئينه ها

مثل همیشه،بعد از زیارت،به آئینه کاریها نگریستم تا چهره ی مه گرفته ام را،باز،دریابم.اما این بار،تمام آئینه ها را غرق در چشمانت یافتم.شمعی روشن کردم به یادت،تا روشناییِ وجودت نیز،فضا را پر کند.
نظرها:

ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?