شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« چه حسِ بدیِ وقتی نسبت | Main | فصادِ دختر »

October 5, 2004 08:45 PM
ترنم مه آلود عشق

اگر بناست موسیقیِ بی پروایت در زندگیم نواخته شود،لحظات زندگیم در تب و تاب سپری شود،چشمانم زینت قاب پنجره بماند،و تو با آرامش،اندیشه هایت را پرواز دهی و به اوج برسی،همین ام بس! هر چند بر وجودم سنگین می آید،اما تو هم برو...
نظرها:

خيلی بزرگوارانه گذشت کردی،سخته!


Posted by: مهدی on October 5, 2004 09:42 PM


نه ، نگذر از لحظه‌هايت . فکر نکن دل ندارم . فکر نکن قدر ثانيه‌های عاشقی را نمی‌دانم . نه ، نه ... دلتنگ ثانيه‌هايت هم باش . نگذار در غباری مبهم فرو بروند ...


Posted by: fatemeh on October 6, 2004 08:16 PM


گرمست آفتاب قيامت وليك نيست............سوزنده تر ز سايهء ديوار انتظار


Posted by: شهاب on October 8, 2004 04:42 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?