شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« دیروز،به علت نبودن پل هوایی | Main | Captivation or shift »

October 20, 2004 03:53 PM
سفر...

ساحت چشمانش را نگر!


چه مشتاقانه


دعوتت می کند برای سیر درون،


و چه ملتهبانه


می خواندت برای حضور.
نظرها:

و چه بی تابانه می خواهدت...


Posted by: مهدی on October 20, 2004 06:28 PM


سلام خانومی.کجايی؟از دست اين چشمها. رمان«چشمهايش»بزرگ علوی رو خوندی...وقت کردی سر بزن من و فاطمه منتظريم...


Posted by: سارا on October 21, 2004 08:49 PM


AUTHOR: سهيل
EMAIL: soheil_b_gh63@yahoo.com
IP: 0.0.0.0
URL: http://www.


Posted by: سهيل on July 6, 2005 08:28 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?