شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« سفر... | Main | هویت قاب کرده ی سر چهار راه »

October 22, 2004 01:06 PM
Captivation or shift


شیفت ِ ـ گیِ ـ به تو


شیفت ِ ـ گیِ ـ بی تو بودن است.
نظرها:

زن دهاتی يعنی زنی که در ده زندگی ميکند! اينجا عوض شده! خيلی! همون شيفت خودمون ديگه؟ بدون تو شيفته ی توام؟ يا با تو؟


Posted by: mahdieh on October 22, 2004 03:31 PM


يعنی هستی يا نيستی؟!!!


Posted by: مهدی on October 22, 2004 10:25 PM


يک جورهايی پارادوکسه! نه؟


Posted by: آزاده on October 23, 2004 09:38 PM


AUTHOR: سهيل
EMAIL: soheil_b_gh63@yahoo.com
IP: 0.0.0.0
URL: http://www.


Posted by: سهيل on July 6, 2005 08:28 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?