شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« باور کنم؟ | Main | آفتابگردان »

October 31, 2004 09:05 PM
رفتن


می گویندت ساده و بی پروا


ابرهای گذرا


وقت رفتن را
نظرها:

به دلم نشست جداْ! آخه تا به‌حال هميشه ساعت؛خورشيد و ماه؛ شب و ستاره و غروب و غيره و غيره و غيره نشانه‌ن رفتن تعريف شده بودن و ابرها رو برای باران و زايندگی زمين می‌خواستيم! اما اين کاربرد و تعريف جديد از ابر جداْ به دلم نشست. ديدگاه قشنگ و نويی بود


Posted by: آزاده on November 1, 2004 01:38 AM


اين ابرها ، اين ابرها ... وای ياد ارديبهشت می‌افتم ...


Posted by: فاطمه on November 1, 2004 07:13 PM


وقت رفتن نزديک است؟...از دست اين فاطمه.


Posted by: سارا on November 1, 2004 08:56 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?