شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« کرونوس | Main | رسوخ ِ بی اعتمادی »

July 5, 2005 09:36 AM
سوختم

وای! کلی وقت بذار گزارش بنویس، بعد کلی وقت بذار نامه رو پست کن. آخر خبر میدن که یکی دیگه زودتر از تو جنبیده و گزارش رو داده.
نظرها:

ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?