شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« سِرّی | Main | سوختم »

July 4, 2005 01:26 AM
کرونوس

گویا کسانی که داعیه ی اصلاح طلبی در این زمانه به دست گرفته اند، نمی دانند خودشان از رادیکالهایی بودند که ترور را فضیلت می پنداشتند و حالا حکومت را زیر سؤال می برند و زخم های شان را علم می کنند و عده ای هوادار و نوچه هم پیدا کرده اند و چه ساده لوحانه با آن لبخند مشمئز کننده شان، دوستان شفیق خود را با تهمت های ناروا خرد می کنند و چون صدایی مبنی بر نادرست بودن ادعاهای شان نمی شنوند خودشان هم سخنان پوچ شان را باور می کنند؛ نمی دانند که حنجره هایی که حرف و حدیث بسیار دارند در خفقان بسیار قرار گرفته.
نظرها:

با مدعی نگویید اسرار عشق و مستی...اینان تنها مدعیانند...بهار جان ممنون که سر زدی عزیزم


Posted by: shaghayegh on July 4, 2005 12:26 PM


فراموشی بهترین نقطه ی آغاز برای نان به نرخ روز خور هاست


Posted by: آزاده on July 5, 2005 12:26 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?