شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« به چه زبونی باید بگم؟ | Main | »

June 28, 2005 11:24 PM
زبانِ تابو

بر خلاف عقیده ی عده ای از افراد، فکر می کنم که در سخن گفتن و یا نوشتن متن ها، زبان فارسی بهتر و رساتر و خوش آهنگ تر احساسات را بیان می کند، به همین دلیل هم سعی می کنم تمام نامه ها را به زبان فارسی بنویسم. مواقعی هم که بخواهم از کلمات غیر رسمی در رابطه های رسمی استفاده کنم یا برای گریز، زبانی غیر از فارسی را انتخاب می کنم. اما برایم جالب است می بینم عده ای برای بیان کلماتی که به صورت تابو درآمده، از زبان غیر فارسی استفاده می کنند؛ انگار که زبان فارسی تابو شده نه آن کلمات.
نظرها:

ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?