شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« سرودِ استقبالیه | Main | به چه زبونی باید بگم؟ »

June 27, 2005 09:29 PM
خوش گذشت

کوهنوردی امروز حسابی حالم رو خوب کرد، بعد هم یک تهران گردیِ جانانه. از بانیانِ این امر خیر متشکرم!

پ.ن. کسی که از دست من ناراحت نیست. هست؟!
نظرها:

من!


Posted by: Man on June 27, 2005 11:58 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?