شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« جان ، به تماشای آب های سپید | Main | سرودِ استقبالیه »

June 25, 2005 06:10 AM
گرامی باد
نظرها:

تن من می‌سوزد ...


Posted by: فاطمه on June 25, 2005 07:11 AM


و براي امثال من تازگي ندارد


Posted by: your friend on June 25, 2005 08:54 AM


و براي امثال من تازگي ندارد


Posted by: your friend on June 25, 2005 08:57 AM


بهار جان تسلیت من را هم بپذیر...در ضمن در مورد سوالی که پرسیده بودی فعلاً که خبری نبود گفتند اواخر تیر مراجعه کنید ...باز اگر خبری شد بت می گم


Posted by: shaghayegh on June 25, 2005 12:57 PM


جسارت داشته باشيم: به جای زیر سوال بردن پیروزی دیگران، باید شکست خود را پذیرفت: شکست توهم در برابر تحجر.


Posted by: پیام on June 26, 2005 12:55 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?