شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« در کمینم و انتظار وقت فرصت میکنم | Main | جان ، به تماشای آب های سپید »

June 17, 2005 01:21 AM
همراه شو
نظرها:

همراه شدم، همراهی مان را چه سود؟ روزنه امید را امروز نشانم بده. حس میکنم جمعه بر سیم های خاردار به تنهایی راه میرفته ام، اگر بودیم خاری نمی ماند


Posted by: آزاده on June 19, 2005 07:48 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?