شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« حربه ی دین | Main | همراه شو »

June 15, 2005 11:39 PM
در کمینم و انتظار وقت فرصت میکنم

فتنه انگیز جهان غمزه یِ گریان تو بود

پ.ن. در ادامه ی فیلم تبلیغاتی رفسنجانی!
نظرها:

ما میخواهیم نفری 50 هزار تومن به کروبی بدیم به نفع معین کنار بکشه


Posted by: reza on June 16, 2005 12:40 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?