شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« سکوتِ طرد شده | Main | دوباره می سازمت وطن »

June 9, 2005 11:12 PM
خسته ام

دل دیوانه ام دیوانه تر شی
خراب خانه ام ویرانه تر شی

خسته شده ام!
فعلاً با " هم نوا با بم" زندگی می کنم و بس. امتحان هایم که تمام شد، حتماً خودم را گم و گور می کنم.