شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« در بند | Main | خسته ام »

June 7, 2005 07:59 PM
سکوتِ طرد شده

تو
همان سیالیتِ رهایی
در بند بندِ حضور صامت ام
نظرها:

تو : یک من متضاد با من، برای ایجاد تعادل در من است که زاده میشوی


Posted by: آزاده on June 7, 2005 09:16 PM


Good to see you soon!


Posted by: your friend! on June 8, 2005 11:25 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?