شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« خاکستر خاطرات | Main | سکوتِ طرد شده »

June 7, 2005 12:00 PM
در بند

زانکه می گفتی نی ام با صد نمود
همچنان در بند خود بودی که بود
نظرها:

ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?