شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« صریح و ساده | Main | در بند »

June 4, 2005 11:45 AM
خاکستر خاطرات

کابوس ِ قهوه ای تلخ
شفایِ روزهایی که دیگر نیستی
نظرها:

شفا؟! هنوز می‌شود؟


Posted by: فاطمه on June 4, 2005 02:47 PM


تلخی کابوس نیست ، رفتن است که قهوه را تلخ میکند حالا اگر به جای اشک یک کاسه آب میریختیم همان آب شفا میشد و خلاص


Posted by: آزاده on June 5, 2005 11:23 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?